Gunnar Gløersen Frederiksen Nordisk Atferdsklinikk
Gunnar Gløersen Frederiksen Nordisk Atferdsklinikk
Meny
 
Nordisk Atferdsklinikk (NOAK)
Velkommen til å ta kontakt.
Om oss

NOAK (Nordisk Atferdsklinikk) tilbyr veiledning og rådgivning til foreldre, barnehage- og skolepersonell, med ansvar for barn med lettere til alvorlige læringsvansker og atferdsproblemer. NOAK har spesiell lang erfaring med opplæring av barn innen Autismespekteret (ASF).

Veiledningen gis på bakgrunn av observasjoner av barnet i sine daglige omgivelser, dvs. hjemme, i barnehage og i skole/AKS. Gjennom veiledningen får du en «skreddersydd» handlingsplan tilpasset ditt barn. De praktisk pedagogiske verktøyene tilpasses barnets interesser, kompetanser og alder.

Opplæringen er basert på metoder fra Anvendt Atferdsanalyse (ABA - Applied Behavioral Analysis), som er den mest velutprøvde opplæringsformen overfor barn med lærevansker. For gruppen barn med Autismespekterforstyrrelser (ASF) er ABA-basert opplæring den best dokumenterte i forhold til effekt. Desto tidligere man innleder opplæringen jo bedre er prognosen. ABA-metoden kan med fordel anvendes i forhold til alle typer barn med oppmerksomhets- og konsentrasjonsvanskerer, og det er ikke uvanlig at foreldre opplever umiddelbar positiv effekt på barnets totale fungering.

Utstrakt bruk av motivasjonsvirkemidler og hjelpeteknikker, prosedyrer for avlæring av uønsket atferd, og strukturerte læringsaktiviteter utgjør grunnpilarene i opplæringsmetoden til ABA.

NOAK legger stor vekt på den sosiale opplæringen, med fokus på etablering av de tidlige sosiale kompetansene. Språk, lek og andre sosiale aktiviteter er sentrale deler av opplæringen, og bidrar til å øke barnets interesse for kommunikasjon, samspill og regler. Ved å forene de to viktigste læringsarenaene, hjemmet og barnehagen/skolen, blir opplæringen intensiv og effektiv, og mest mulig lik dagen igjennom. Det skaper forutsigbarhet og trygghet, og ikke minst gode læringsbetingelser for ditt barn!

OM ABA METODEN – ANVENDT ATFERDSANALYSE:

Metoden er basert på amerikaneren Frederick B. Skinner sine teorier og forskning, tilbake til 1950- og 1960- tallet. Nordmannen Ole Ivar Løvaas var den første som andvendte atferdsanalysen til Skinner i sitt praktiske virke med barn med autisme, på 6o- 70- og 80-tallet. På klinikken hans ved UCLA, utformet han sine ABA-baserte metoder overfor barn med autisme. Opplæringen ble gitt i separate treningsrom, utført av studenter. Hver eneste oppgave og respons fra barnet ble registrert og vurdert. Fokus var i all hovedsak rettet inn mot innlæring av språklige- og akademiske ferdigheter, og det var en høy grad av struktur, repetering og motivering som førte til den positive fremgangen hos barna (se Lovaas, 1987; 1993). Resultatene skapte i sin tid stor behandlingsoptimisme.

ABA-opplæring tar sikte på å gi det enkelte barn de beste muligheter og forutsetninger for å fungere optimalt i familien og sammen med sine jevnaldrende. Filosofisk sett er utgangspunktet at alle barn kan lære nytt og tilegne sig nye kompetanser, så lenge betingelsene rundt opplæringen skreddersys det enkelte barns forutsetninger. På denne måten blir det enklere å tilrettelegge for læringsmuligheter dagen i gjennom, slik at opplæringen blir intensiv.

NOAK - HISTORIKK

Nordisk Atferdsklinikk ble etablert av Cand.Polit. Gunnar G. Frederiksen i 2001, som et privat tilbud til familier med barn med lettere og alvorlige atferdsvansker. Familier henvendte seg på bakgrunn av et ønske om et alternativ tilbud eller et supplement til det de offentlige instanser hadde å tilby. Foreldre hadde erfart å måtte vente i kø over lengre tid før de fikk nødvendig hjelp og bistand fra det kommunale tjenesteapparatet. Verdifull tid gikk da tapt, tid som kunne ha vært utnyttet til fordel for barnet og familien!
Kontakt

telefon/epost
Adresse
Kong Halvdans Gate 10
3116 Tønsberg
Telefon
478 88 083
Epost
Kontaktskjema


Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, Googles Personvernregler og Vilkår gjelder.